banner_cvketel24

Een airco hoeft niet duur te zijn!

U heeft al een volwaardige split-unit airconditioner voor maar €1995,-   incl. btw en montage

© HAGRO 2013 | privacy verklaring | disclaimer | design & build by by N-two.nl

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden H. Grooten handelend onder Hagro verwarmingstechniek.

Algemene bepalingen

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan toestellen die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van het desbetreffende apparaat.
Storingsbezoek: het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden welke zijn gericht op het verhelpen van dezelfde storing.
Storing: een gebrek aan het toestel of onderdeel van deze
Als vervolg waarvan het apparaat niet adequaat functioneert.

Onderhoudsovereenkomsten

Artikel 2
De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en omzetbelasting. De prijs wordt vóór elke contractperiode opnieuw vastgesteld

Artikel 3
De installateur maakt ten minste 2 werkdagen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden een afspraak met opdrachtgever omtrent datum en tijdstip van de onderhoudswerkzaamheden. De installateur is gehouden de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren als een goed vakman. De installateur legt alle verrichte werkzaamheden vast en verstrekt een kopie van deze vastligging aan de opdrachtgever.
De installateur brengt eigenaar of direct verantwoordelijke van een installatie en/of apparaat onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan een installatie en/of apparaat.

Artikel 4
De installateur verplicht zich gedurende 12 na het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden maximaal 4 storingsbezoeken aan het apparaat van de opdrachtgever te verzorgen zonder hiervoor kosten van arbeidsloon in rekening te brengen. Genoemde storingsbezoeken zullen worden uitgevoerd binnen 24 uur na melding van de storing tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt. Indien onderdelen varvangen dienen te worden of ander materiaal gebruikt wordt, wordt vooraf overleg gepleegd met de opdrachtgever. Indien de storing niet blijkt verholpen tijdens het storingsbezoek meldt de installateur dit onmiddellijk aan de opdrachtgever.
Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel door onoordeelkundig gebruik of bediening van het apparaat vallen buiten storingen die gratis verholpen worden. De installateur is gerechtigd een factuur te zenden voor arbeidsloon en voorrijkosten indien de situatie als genoemd in de vorige zin van toepassing is

Artikel 5
De opdrachtgever stelt de installateur instaat zijn werkzaamheden te verrichten. De tijdens het plegen van de werkzaamheden gemaakte kosten van gebruik van gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever informeert de installateur over werkzaamheden verricht aan de installatie of het apparaat door anderen dan de installateur. De opdracht gever informeert de installateur uiterlijk binnen 24 uur indien ingeplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Levering materiaal en apparaten,appendages

Artikel 6
De installateur maakt een offerte waarin de te leveren goederen staan vermeld alsmede de condities waaronder de goederen worden geleverd. De op te nemen prijs is inclusief omzetbelasting en geldt bij aflevering van goederen aan de opdrachtgever tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De installateur neemt in de offerte op welke werkzaamheden betrokken zijn in de offerte. De installateur aanvaart de opdracht na ontvangst van de door de opdrachtgever getekende offerte of bevestiging per e-mail mits deze is voorzien van een digitale handtekening. Uitvoering van de opdracht vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en installateur.
Na het leveren of het monteren van nieuwe installatie of apparaat zorgt de installateur voor instructie aan de opdrachtgever met betrekking tot het gebruik en de bediening van een installatie of apparaat.

Artikel 7
De opdrachtgever verschaft tijdig aansluitingsmogelijkheden ten behoeven van het werk en draagt de kosten hiervan.
De opdrachtgever verzorgd tevens voor goedgekeurde aansluitingen op de nutsvoorzieningen.

Artikel 8
De installateur stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventueel meerwerk. Het meerwerk mag zonder voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever nooit meer bedragen dan 10% van de overeengekomen prijs tenzij in de offerte andere bepalingen zijn overeengekomen.

Artikel 9
De installateur geeft een garantie van 6 maanden op de geleverde goederen. In deze periode is de installateur gehouden alle gebreken te verhelpen welke zijn ontstaan als vervolg van het leveren en installeren van de goederen. Door installateur gebruikte materialen zullen in deze periode niet aan opdrachtgever in rekening worden gebracht wanneer deze de vervanging zijn voor de eerder geleverde goederen.
Genoemde garantie geldt niet indien de opdrachtgever de goederen onjuist heef geïnstalleerd of laten installeren door anderen dan de installateur, de goederen niet oordeelkundig zijn gebruikt dan wel de goederen toevallig of moedwillig zijn beschadigd.

Facturering en betaling

Artikel 10
de installateur brengt de kosten van de werkzaamheden alsmede de geleverde goederen in rekening bij de opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door installateur aangegeven bankrekening.

Artikel 11
Indien de opdrachtgever niet binnen de vastgestelde termijn betaald, wordt de opdrachtgever na toezending van één herinnering geacht in gebreke te verkeren. Over betalingen tie niet tijdig zijn verricht kan de installateur rente in rekening brengen.
De installateur is bevoegd over te gaan tot invordering van zijn factuur. De kosten welke hieraan verbonden zijn, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Gedurende de tijd dat de opdrachtgever in verzuim is, is de installateur gerechtigd de storingsbezoeken zoals genoemd in artikel 4 en de garantie zoals genoemd in artikel 9 op te schorten.

Slotbepaling

Artikel 12
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten welke op basis van deze voorwaarden zijn gesloten. Bij eventuele geschillen de opdrachtnemer de plaats van behandeling door de rechter.